Het WOZ-Loket

Het WOZ-Loket

WOZ-beschikkingen 2019

De WOZ-beschikkingen met de nieuwe waarde voor belastingjaar 2019 worden in de laatste week van februari verzonden. Vanaf dat moment  is ook de waarde onderbouwing op het taxatieverslag beschikbaar.
De waardebepaling heeft plaatsgevonden aan de hand van verkopen die op de lokale woningmarkt hebben plaatsgevonden.
Het is belangrijk om te weten dat het daarbij gaat om het waarde niveau op 1 januari 2018.
Dat is in de wet zo bepaald.

Voordat u reageert: raadpleeg de informatie die in het WOZ-loket wordt aangeboden en bekijk daar ook het taxatieverslag van uw woning met onderbouwende verkopen.

Het WOZ-loket: toegang tot uw taxatiegegevens!

Uw huis of bedrijf wordt jaarlijks getaxeerd. Net als alle andere huizen en bedrijven in Nederland. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om jaarlijks de waarde van onroerende zaken te bepalen, dit is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet geldt voor elke gemeente in Nederland. Onder de kopjes "Wet WOZ" en "Vragen en antwoorden" vindt u algemene informatie over de Wet WOZ.

De gemeente berekent de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB). Wij doen dit op basis van de waarde van uw pand. Daarnaast is de hoogte van de aanslag afhankelijk van het door de gemeenteraad vastgestelde tarief.

In beginsel ontvangt u in het eerste kwartaal van elk jaar het gecombineerde aanslag- /beschikkingsbiljet. De aanslag/beschikking heeft u jaarlijks nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting. Bewaar deze daarom goed.

Op de aanslag/beschikking staat de vastgestelde waarde van uw pand. Via dit WOZ-loket kunt u een onderbouwing zien van deze beschikking. U kunt de gegevens die wij van uw woning hebben geregistreerd raadplegen. U krijgt informatie over grootte, oppervlakte, dakkapellen, schuren en andere bijgebouwen plus het taxatieverslag met de verkooptransacties die zijn gebruikt voor de waardering van uw pand. Verder staat op deze website hoe en wanneer u tegen de waarde een bezwaarschrift kunt indienen. Wanneer u constateert dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, verzoeken wij u dat te melden.

Voor het inzien en afdrukken van de taxatiegegevens van uw pand, klikt u op "Taxatieverslag" Let op ! U dient hierbij de DigiD gegevens te gebruiken van degene op wiens naam de beschikking/aanslag gemeentelijke heffingen is opgelegd.

Nieuwe WOZ-waarde 2019

Toezicht Waarderingskamer/toestemming verzending beschikkingen

Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer hoe de gemeente de waardebepalingen uitvoert.
De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle panden zorgvuldig waarderen. Voor meer informatie zie www.waarderingskamer.nl
De Waarderingskamer ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt een gemeente geen toestemming de WOZ-beschikkingen te verzenden. De Waarderingskamer heeft op 12 december 2018 bevestigd dat de taxaties voldoen aan de kwaliteitseisen en dat verzending van de beschikkingen is toegestaan. 
Op www.waarderingskamer.nl is verder te zien dat het algemeen oordeel van de Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet WOZ in de gemeente Heemskerk positief is en als 'goed' wordt aangemerkt.

Waardeontwikkeling 2017-2018

Voor de WOZ-waarde gaat de gemeente uit van het waarde niveau zoals dat zich plaatselijk heeft ontwikkeld. Publicaties over de waardeontwikkeling op de woningmarkt van organisaties zoals het CBS en/of de NVM geven een landelijk of regionaal gemiddelde weer en zeggen niet specifiek iets over de waardeontwikkeling op de lokale woningmarkt in Heemskerk. Deze cijfers zijn daarom niet geschikt om de waarde van uw woning te onderbouwen. De waardebepaling heeft uitsluitend plaats door vergelijking met verkooptransacties van min of meer vergelijkbare woningen die zoveel mogelijk rond de waardepeildatum zijn verkocht. De methode waarbij de waarde wordt verkregen door de waarde van het voorgaande jaar te corrigeren met een percentage sluit niet aan op de uitgangspunten van de Wet WOZ.

Consequentie Tarieven 2019

De waardeontwikkeling van uw woning heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB). Dat heeft te maken met de wijze waarop de gemeente de hoogte van de OZB-tarieven bepaalt. De hoogte van de tarieven is afhankelijk van de gemeentelijke financiële begroting. De gebruikelijke praktijk is dat bij een stijgende totale WOZ-waarde de OZB-tarieven naar beneden worden bijgesteld en dat bij een dalende totale WOZ-waarde de OZB-tarieven dienen te worden verhoogd om minimaal een gelijke opbrengst te garanderen. Het hebben van een stabiele bron van inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol, waarbij de wetgever de WOZ-waarde heeft voorgeschreven als grondslag waarop de lasten worden verdeeld.